Zorg en onderwijs

Onze belangrijkste zorg is dat de kinderen zich prettig voelen op school én zich goed ontwikkelen. Om dat nauwgezet te volgen, maken wij voor alle leerlingen gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. In dit systeem houden wij de ontwikkelingen van elk kind systematisch bij. 
Ontwikkeling volgen

In de groepen 1/2 gebeurt dit door gebruik te maken van het leerlingvolgsysteem "KIJK", dat uitgaat van observaties en twee registratiemomenten per schooljaar. Bij de kinderen uit groep 2 wordt in januari en in mei/juni de Cito Taal en Cito Rekenen voor kleuters afgenomen.Vanaf groep 3 gebruiken we het CITO leerlingvolgsysteem, waarbij de kinderen tweemaal per jaar getoetst worden op de gebieden rekenen, spelling, technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen. In groep 7 wordt ook de Cito Studievaardigheden afgenomen. In groep 8 wordt aan het eind van het schooljaar de Cito Eindtoets afgenomen. Deze toets geeft informatie over de leerresultaten en opbrengsten van de leerlingen en geeft een score voor de school. 

 

Inspelen op verschillen

In elke groep onderscheiden we drie niveaus: benedengemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld. De leerkracht schrijft voor elk van deze drie groepen een groepsplan. Hierin staat wat de kinderen in een bepaalde periode moeten leren en wat daarvoor nodig is aan materialen, tijd en ondersteuning. 

Heeft een kind moeite met spellen of dyslexie? Dan besteden we daar extra aandacht aan. 

Is er juist een voorsprong? Dan kunnen de kinderen in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep of de plusklas, waarin zij meer uitgedaagd worden.(zie Begaafdenbeleid op De Cirkel).

 

Extra hulp

Sommige leerlingen hebben bijzondere aandacht nodig omdat zij problemen hebben op het cognitievevlak of van sociaal emotionele aard. Onze twee intern begeleiders coördineren dan de zorg voor deze leerlingen. Zij leggen een dossier aan met daarin toetsgegevens, verslagen van gesprekken en handelingsplannen. Goed om te weten dat dit altijd in nauw overleg met de ouders gebeurt.

De directeur en de intern begeleiders, die samen de zorgcommissie vormen, overleggen regelmatig over de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Als de ontwikkelingen complexer zijn, dan bespreken we dit binnen het Schoolondersteuningsteam, het SOT. Dit team bestaat uit verschillende deskundigen zoals bijvoorbeeld een onderwijsspecialist en de functionaris van Bureau Jeugdzorg. Soms nodigen we de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker en/of de orthopedagoge uit.

 

Passend Onderwijs

Scholen zijn verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dat is het zogenaamde Passend Onderwijs. Onze school maakt deel uit van 'Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland'. Net als andere scholen in dit verband bieden wij basisondersteuning. U kunt het nalezen in ons School Ondersteunings Profiel (SOP).