Visie op onderwijs

Onze missie is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de samenleving van de toekomst. Daarbij zijn onze kernwaarden: vertrouwen, eigenheid en ambitieus. Hoe vertaalt dat zich in onze visie?
Visie op ontwikkeling

Onze school stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen, zowel in het nemen van hun verantwoordelijkheid als in het zelfstandig denken. Als blijkt dat er speciale begeleiding nodig is, dan geven wij die. Op deze wijze komen wij tegemoet aan de ontwikkelingsbehoefte van het kind. 

 

Visie op onderwijs

Het lesaanbod wordt aangepast aan de verschillende behoeften en mogelijkheden van de leerlingen in de groep. Hierbij bieden we extra zorg en extra uitdaging aan met het doel kinderen hun talenten te laten ontplooien. We leren de kinderen op zo’n manier samen te werken dat iedereen daar beter van wordt, het zogenaamde coöperatief leren. Structuur en een rustige leeromgeving vinden we van belang.

 

Visie op opbrengsten

Wij leveren onderwijs van goede, meetbare kwaliteit. Zo zijn de Cito-scores (midden- en eindtoetsen) de leidraad bij het onderwijsaanbod voor de kinderen. In elke groep wordt gewerkt op drie niveaus. Per niveau stellen we doelen in het groepsplan. Wij zetten als team in op een sterke groepscultuur, waarin iedere leerling optimaal tot bloei kan komen.

 

Visie op het schoolklimaat

Het is van belang dat elk kind met plezier naar school komt. Een veilige schoolomgeving is namelijk een voorwaarde voor een kind om tot ontwikkeling te komen. Wij leren de kinderen om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en van daaruit ook voor de ander. Wij maken afspraken over de omgang met elkaar vanuit een respectvolle, positieve benadering. Daar komen de kapstokregels uit voort. Als leerkrachten en ouders willen we hierin het voorbeeld geven.

 

Visie op de maatschappelijke positionering

De school is een belangrijke ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders. Als school hebben we daarom aandacht voor het zorgen voor elkaar in woord en daad. We beschouwen De Cirkel als onderdeel van de wijk Plaswijck in Gouda. Daarom werken we nauw samen met de Brede School, de peuterspeelzalen uit de wijk en het wijkteam. Daar past ook bij dat binnen de school een buitenschoolse opvang aanwezig is.